Pomysł otwarcia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach pojawił się w styczniu 1998r na posiedzeniu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łapach. W grudniu 1998r Komisja jako zadanie priorytetowe na rok następny uznała utworzenie i prowadzenie Świetlicy.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łapach nr. VI/18/99 z dnia 19 lutego 1999r zostaje przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999 w ramach którego rozpoczyna działalność Świetlica Socjoterapeutyczna "Świat w kolorach" w Łapach przy ulicy Sikorskiego 54. Placówka funkcjonowała w tym budynku do 2003r. Od wrześniu 2003r Świetlica mieściła przy ulicy Polnej 27 A. Aktualnie miejscem lokalizacji placówki od lipca 2008 roku jest budynek przy ulicy Głównej 50.

Świetlica jest jednostką organizacyjną MOPS w Łapach i placówką wsparcia dziennego.Regulamin

1. Postanowienia ogólne


1.1. Świetlica Socjoterapeutyczna mieszcząca się w Łapach przy ulicy Głównej 50 jest placówką wsparcia dziennego działającą przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Łapach

1.2. Wykaz stanowisk oraz zasady i wysokość wynagrodzeń ustala dyrektor MOPS

1.3. Dyrektor MOPS jest dyrektorem Świetlicy

1.4. Placówka zatrudnia trzy osoby na umowę o prace na stanowisku wychowawcy ( trzy osoby na całym etacie i jedna na 1 etatu), oraz psychologa na 1 etatu.

1.5. Organy Świetlicy to: dyrektor Świetlicy, administrator, wychowawcy, psycholog.

1.6. Działalność Świetlicy finansowana jest z Funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi

1.7. Placówka ma do dyspozycji pięć pomieszczeń oraz toaletę, wyposażenie Świetlicy jest standardowe.

1.8. Świetlica współpracuje z:
- rodzinną dziecka
- ze szkołą
- z MOPS
- z kuratorami
- ze Środowiskowym Domem Samopomocy
- z Domem Kultury
- Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Klubem AA oraz Al.-Aten
- wolontariatem szkół średnich
- Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Łapach
- Zespół Interdyscyplinarny

2. Zadania Świetlicy


2.1. Świetlica realizuje swoje zadania przez prowadzenie działalności socjoterapeutycznej, wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci uczęszczających do naszej placówki.

2.2. Prowadzone są trzy grupy socjoterapeutyczne: młodsza średnia i starsza

2.3. W zakresie działalności wychowawczej:

- prowadzone są zajęcia grupowe z wykorzystaniem zabaw psychologicznych i gier towarzyskich
- zajęcia twórcze: plastyczne, teatralne, muzyczne
- zajęcia sportowe
- wyjścia w teren
- wycieczki, obozy profilaktyczne
- wyjazdy do kina, teatru
- realizowane są też w miarę możliwości ważne potrzeby dzieci wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej
2.4. W zakresie działalności profilaktycznej prowadzone są zajęcia przygotowujące dzieci i młodzież do radzenia sobie z zagrożeniami ( jest to realizowane w ramach zajęć socjoterapeutycznych i wychowawczych)

3. Cele Świetlicy


3.1. Pomoc dzieciom w stworzeniu bezpiecznego środowiska

3.2. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w domu i poza domem

3.3. Podnoszenie poczucia własnej wartości przez wzmacnianie mocnych stron dziecka

3.4. Uczenie akceptowania i swobodnego wyrażania uczuć.

3.5. Uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka.

3.6. Zaproponowanie sensownych sposobów spędzania czasu wolnego

3.7. Uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej

3.8. Umożliwienie poznania mechanizmów choroby alkoholowej i jej wpływu na jej życie rodzinne

3.9. Wdrażanie do samodzielności

4. Specyfika i zakres sprawowania opieki


4.1. Dzieci do Świetlicy przychodzą dobrowolnie

4.2. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku ( w roku szkolnym od 9:00 do 18:00 a w dni wolne od szkoły-wakacje, ferie, przerwy świąteczne, dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego od godziny 8:00 do 16:00)

4.3 Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi od momentu przyjścia dziecka po skończonych lekcjach do godziny18:00 bądĽ wcześniejszej wskazanej przez rodzica w pisemnym zwolnieniu lub telefonicznie, zaś w dni wolne od szkoły- ferie, wakacje, przerwy świąteczne, dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego od godziny 10:00 do godziny 16:00 bądĽ wcześniejszej wskazanej przez rodzica w pisemnym zwolnieniu lub telefonicznie

4.4. Wychowankowie to dzieci i młodzież od 7 do 17 lat

5. Organizacja placówki


5.1. Wychowankowie

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z treny Łap i okolic

5.1.1. Przyjęcia do Świetlicy

1) Dzieci i młodzież do Świetlicy kierowana jest przez:
- pedagogów szkolnych
- nauczycieli
- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną
- kuratorów sądowych
- pracowników socjalnych
-Zespół Interdyscyplinarny
- oraz inne osoby prawne lub fizyczne
2) Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodzica
5.1.2. Ustanie pobytu dziecka w placówce następuje z powodu:
1) Poważnego naruszenia dyscypliny Świetlicy
2) Pisemnej rezygnacji rodzica
5.1.3. Prawa wychowanków:
1) Każde dziecko ma prawo przebywać w Świetlicy w czasie roku szkolnego od momentu skończenia zajęć lekcyjnych w szkole do godziny 18:00. W przypadku choroby dzieci nie przychodzą na zajęcia do Świetlicy. W dni wolne od szkoły-wakacje, ferie, przerwy świąteczne, dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego od godziny 10:00.
2) Dzieci korzystają z jednego posiłku dziennie zakupionego w sklepie
3) Każda osoba ma prawo uczestniczyć we wszystkich formach zajęć organizowanych w Świetlicy
4) Dzieci mogą uczestniczyć w imprezach kulturalnych, wycieczkach, spotkaniach organizowanych przez placówkę
5) Dzieci mają prawo do korzystania ze sprzętu będącego na wyposażeniu placówki
6) Dzieci mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące formy i treści przeprowadzanych zajęć.
5.1.4 Obowiązki wychowanków:
1) Dzieci od momentu przyjścia do Świetlicy mają obowiązek przebywać w niej do zakończenia zajęć. W przypadku wcześniejszego zwolnienia wymagana jest pisemna lub telefoniczna zgoda rodziców
2) Każde dziecko jest zobowiązane do przestrzegania higieny osobistej
3) Każdy wychowanek dba o czystość otoczenia
4). Każde dziecko przynosi buty na zmianę.
5) Dzieci zobowiązane są do poszanowania sprzętu będącego na wyposażeniu placówki
6) Dzieci mają obowiązek przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego oraz zgłaszania ich naruszania przez koleżanki i kolegów
5.1.5. Wychowankowie są współgospodarzami Świetlicy
1) Sprawują dyżury
2) Mają wpływ na niektóre nagrody i kary stosowane w Świetlicy
3) Dają przykład właściwego zachowania w Świetlicy
5.1.6. Nagrody i kary
1) Nagrody i kary stosowane wobec wychowanków nie naruszają godności podopiecznych, zasad sprawiedliwości oraz postanowień konwencji o prawach dziecka.
2) W Świetlicy funkcjonuje system czerwonych kartek ( po trzech upomnieniach czwarte - tygodniowa przerwa w chodzeniu do Świetlicy jako konsekwencja nie przestrzegania wewnętrznego regulaminu ustalonego wraz z dziećmi).
3) System zielonych kartek
-Raz w miesiącu w wyniku głosowania dzieci i wychowawców wyłaniane są 3 najlepiej sprawujące się osoby, które otrzymują zielone kartki..
-Inną możliwością zdobycia zielonej kartki jest zdobycie 100 punktów w dyżurach w kuchni ( za każdy dyżur można zdobyć max. 10 punktów) lub udział w zajęciach kulinarnych
-Kolejnym sposobem zdobycia zielonej kartki w Świetlicy jest aktywne uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych: socjoterapeutycznych, plastycznych, sportowych. Zdobycie 4 plusów z każdych zajęć jest jednoznaczne ze zdobyciem zielonej kartki.
Na podsumowanie każdego semestru osoby, które zdobyły najwięcej zielonych kartek otrzymują dyplomy, nagrody oraz mają pierwszeństwo do wakacyjnego wyjazdu.
5.2. Obowiązki rodziców
1. Systematyczny kontakt z wychowawcami Świetlicy, przynajmniej raz w miesiącu w celu ustalenia wspólnego kierunku pracy z dzieckiem
2. Rodzice będą pracować nad rozwojem dzieci w domu, a swymi spostrzeżeniami dzielić się będą z opiekunami
3. W przypadku dłuższej uzasadnionej nieobecności dziecka, rodzic ma obowiązek powiadomić pracowników świetlicy
4. W przypadku ewentualnej rezygnacji z uczęszczania dziecka do świetlicy wymagane jest pisemne oświadczenie
5. Rodzice zobowiązani są do dbania o higienę osobistą dziecka
6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialna za zniszczone przez dziecko mienie oraz przyniesione do świetlicy telefony komórkowe i inne przedmioty
5.3 Wychowawcy
Wychowawca i psycholog sprawują opiekę nad procesem wychowania powierzonych im opiece wychowanków w szczególności:
1) Poznają warunki życia, stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i zdolności wychowanków oraz przyczyny występujących trudności
2) Odpowiadają za życie, zdrowie, bezpieczeństwo na terenie Świetlicy
3) Wypełniają dokumentację świetlicową
4) Opracowują indywidualny plan pracy z dzieckiem
5) Czuwają nad realizacją obowiązku szkolnego i systematycznym uczęszczaniem wychowanka do szkoły
6) Współpracują ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie
7) Współpracują z rodzicami wychowanków, informuje ich o postępach i trudnościach, zachęca do udziału w życiu Świetlicy
8) Zachowują tajemnice w sprawach dotyczących dzieci
9) Dbają o dalszy własny rozwój i edukację
10) Współpracują ze specjalistami
11) Dbają o wyposażenie Świetlicy, estetykę i atmosferę
5.3. Wolontariusze
5.3.1 Działalność placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy, której celem jest:
1) Rozszerzenie zakresu opieki nad dziećmi w placówce
2) Wsparcie pracy wychowawcy poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci
3) Promocja idei wolontariatu
5.3.2. Wolontariusz wykonuje prace pod opieką wychowawcy. Jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków .
5.3.3. Administrator placówki zawiera z wolontariuszem kontrakt w którym:
1) Wolontariusz zobowiązuje się do współpracy z wychowawcami
2) Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących podopiecznych placówki
5.4 Obowiązkowa dokumentacja świetlicy
-dziennik z tematyką zajęć, adresami zamieszkania dzieci, datą urodzenia, szkołą, klasą, regularnie sprawdzaną listą obecności
- dokumentacja dziecka i jego rodzinny zamieszczona w indywidualnych teczkach
- plan pracy Świetlicy
- kronika